WWI

【英文缩写】 WWI

【英文全称】 World War One

【中文解释】 第一次世界大战

【缩写分类】 历史军事政治

「WWI」相关缩写

英文缩写 缩写分类 中文意思 英文全称
WWI历史|军事政治 第一次世界大战 World War One
WWI机构组织 国际节食减肥者协会 Weight Watchers International

© CopyRight 2020 118查询网 Rights Reserved.