GPIP

【英文缩写】 GPIP

【英文全称】 Glide-Path Intercept Point

【中文解释】 下滑道截获点

【缩写分类】 交通运输航空航天

「GPIP」相关缩写

英文缩写 缩写分类 中文意思 英文全称
GPIP交通运输|航空航天 下滑道截获点 Glide-Path Intercept Point

© CopyRight 2020 118查询网 Rights Reserved.