KFC

【英文缩写】 KFC

【英文全称】 Kentucky Fried Chicken

【中文解释】 肯德基炸鸡

【缩写分类】 时尚用语

【缩写简介】 快餐连锁店品牌,也被简称为肯德基.

「KFC」相关缩写

英文缩写 缩写分类 中文意思 英文全称
KFC时尚用语 肯德基炸鸡 Kentucky Fried Chicken
kfc时尚用语 kiwi #@#@ 中心 Kiwi fucking center

© CopyRight 2020 118查询网 Rights Reserved.